Pohlavie a migrácia

I. Prehľad

Odrážajúc široké zmeny v ich sociálnom a ekonomickom postavení, ženy po celom svete v posledných desaťročiach migrujú viac a v dôsledku toho takmer všade tvoria zvyšujúci sa podiel migrujúcich populácií. Podľa analýzy údajov Pew Hispanic Center od Úradu pre sčítanie ľudu USA a OSN sa však tento globálny trend vzoprel. Ženy tvorili v posledných rokoch stále väčší podiel legálnych prisťahovalcov do USA, ako je tomu inde. Zvyšujúci sa počet migrujúcich osôb však väčšinou tvoria muži1viac ako vyvážila feminizáciu legálnej migrácie, čím sa USA stali jedinou industrializovanou krajinou, v ktorej za posledných 25 rokov pokleslo percento migrantiek.

Podľa informácií na celom svete sa percento migrantiek zvýšilo zo 47,2 v roku 1980 na 49,6 v roku 2005, uvádza OSN. V Spojených štátoch však podiel migrantiek klesol z 53,2% v roku 1980 na 50,2% v roku 2005 (obrázok 1).

Migrácia do USA je výnimkou z globálneho trendu smerujúceho k väčšej feminizácii, pretože neoprávnený tok je viac mužský a v poslednom čase väčší ako zákonný tok. Od polovice 90. rokov počet neoprávnených migrantov každoročne pribúdajúcich k populácii USA predbehol počet legálnych stálych prisťahovalcov (Passel a Suro, 2005). A vo výraznom kontraste s legálnou migráciou prevažujú muži nad ženami v neoprávnenej populácii.

Rodové zloženie je teda ukazovateľom jedinečnej povahy súčasnej migrácie do Spojených štátov. Ukazuje, do akej miery sa migrácia do USA vyznačuje veľkým a stabilným prílivom mužov, ktorí vstupujú do krajiny a žijú a pracujú mimo rámca legálneho imigračného systému. Žiadna iná priemyselne vyspelá krajina nezažila rovnaký trend v zložení pohlaví svojej populácie, ktorá sa narodila v zahraničí, a žiadna neprispievala k svojej populácii, ktorá sa narodila v zahraničí, natoľko, že k nej prúdili nepovolaní muži.

Analýza inštitútu Pew Hispanic Center z prieskumu súčasnej populácie z marca 2005 ukazuje, že z odhadovaných 11,1 milióna neoprávnených migrantov bolo 58% dospelých mužov a 42% žien (Passel 2006). Naopak, ženy tvorili v roku 2005 52% dospelých legálnych migrantov.

Ďalší pohľad na rodové zloženie legálneho prisťahovalectva pochádza z administratívnych údajov zhromaždených ministerstvom pre vnútornú bezpečnosť. Ženy tvorili 54% všetkých prisťahovalcov, ktorým bol v roku 2004 povolený vstup do USA ako legálne osoby s trvalým pobytom alebo držiteľky „zelenej karty“.A nakoniec, analýza údajov zhromaždených za posledné štvrťstoročie tiež ukazuje, že profil nedávno prisťahovanej ženskej migrantky do USA sa výrazne zmenil. V roku 2004 boli novoprijaté ženy vzdelanejšie, staršie a s menšou pravdepodobnosťou mať deti ako nedávno migrujúce ženy v roku 1980.

Táto správa Pew Hispanic Center využíva údaje z desaťročného sčítania ľudu z rokov 1980, 1990 a 2000, ako aj prieskum amerického spoločenstva z roku 2004, na preskúmanie meniacich sa rodových vzorcov v medzinárodnej migrácii do USA. Analýza vo veľkej miere využíva údaje, ktoré určujú rok vstupu do Spojených štátov. Osobitná pozornosť sa venuje Mexiku, najväčšiemu samostatnému zdroju migrantov.

O tejto správe

Táto správa Pew Hispanic Center využíva údaje z desaťročného sčítania ľudu z rokov 1980, 1990 a 2000, ako aj z prieskumu amerického spoločenstva z roku 2004, na posúdenie meniacich sa vzorcov medzinárodnej migrácie do USA, pokiaľ ide o pohlavie. Analýza skúma migračné toky rozsiahlym využitím údajov, ktoré určujú rok vstupu prisťahovalca do Spojených štátov. Osobitná pozornosť sa venuje Mexiku, najväčšiemu samostatnému zdroju migrantov.

Poznámka k terminológii

V tejto správe sú termíny hispánsky a latino používané zameniteľné.